Поддържаните от Агенция по вписванията регистри работят с пълната си функционалност

Във връзка с публикации в медиите, че работата на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е под заплаха, Агенция по вписванията уведомява, че всички поддържани от нея регистри работят в пълната си функционалност.

Предприетите действия по обявяването на за надграждане на съществуващите дискови масиви за съхранение на данни се основават на детайлен технически анализ и целят гарантиране на работоспособността и отказоустойчивостта на регистрите. Необходимият допълнителен ресурс възлиза на 300 ТБ, като 120 ТБ следва да се осигурят неотложно и при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

Агенция по вписванията напомня, че и към този момент продължават следствените действия на компетентните органи за разкриване на причините, довели до нарушения достъп до Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел от м.август тази година. С цел опазване на релевантни към разследването данни, ръководството на Агенцията се въздържа от действия по изтриване на данни от информационните масиви, като обемът на тези данни възлиза на 80 ТБ. В допълнение, с цел спазване на приетите добри практики за информационна и мрежова сигурност, Агенцията изпълнява дейности, които ангажират още от наличния й технологичен ресурс.

Обявената обществена поръчка с предмет „Надграждане на съществуващите дискови масиви за съхранение на данни DELL EMC Unity 400” ще надгради новодоставените и гаранционни масиви за данни, което от своя страна предопределя кръгът на потенциалните доставчици  – официални партньори на производителя.

С оглед превенция и въвеждането в най-кратки срокове на нови електронни услуги, които допълнително ще натоварят системите, на 12 октомври 2018 г. Агенция по вписванията предприе гореописаните действия по възлагане на процедурата по реда на чл. 79, ал.1, т.4.