НА ЖИВО : Сесия На Общински Съвет Пловдив

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. 18XI-342 /16-08-2018 – Делегиране на права на директорите на (ДГ) в община Пловдив по управлението на всички разходи за храна
Вносител: инж. – Кмет на община Пловдив

2. 18XI-345/ 21-08-2018 – Отчет за изпълнение на бюджета на община Пловдив за 2017 г.
Вносител: – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 18ОА-1886/ 16. 08. 2018 г.

3. 18XI-349/ 03-09-2018 – Изменение на бюджета на община Пловдив за 2018 г.
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

4. 18XI-339/ 16-08-2018 – Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) ‘Комуникационно-транспортен пробив по ж.п. ареал на Централна гара – Пловдив, свързващ бул.’Васил Априлов’ и бул.’Македония’ към ‘Проект ‘Рехабилитация и железопътен участък Пловдив – Бургас- фаза 2′, Проект 1: Развитие на железопътен възел Пловдив’, Участък №11 Централна гара – Пловдив
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

5. 18XI-353/ 03-09-2018 – Приемане на годишен отчет за изпълнение на действащите концесионни договори през 2017 г.
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

6. 18XI-359 /04-09-2018 – Вземане на решение за допълване на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2018 г., приета с решение № 28 от 31.01.2018 г.
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

7. 18XI-341 /16-08-2018 – Определяне на участник спечелил конкурс за отдаване под наем на имот- публична общинска собственост, представляващ ученически стол с площ от 556 кв.м., находящ се в гр. Пловдив, р-н ‘Тракия’ ул.’Съединение’ №26, разположен в сграда с идентификатор №56784.540.1217.5 по КККР на гр. Пловдив, с предназначение на обекта – ученическо столово хранене и продажба на закуски, хранителни продукти и безалкохолни напитки
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

8. 18XI-357/ 04-09-2018 – Вземане на решение за замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, бул.’Ал.Стамболийски’ № **, бл. **,ет.**, ап.** с недвижим имот, собственост на****************, находящ се в гр.Пловдив, ЖК Ландос, ул.’Крайречна’ № **, бл. **, бл.**, вх.**,ет.**, ап. **
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

9. 18XI-356 /04-09-2018 – Вземане на решение за с явно наддаване на недвижими имоти – чос, находящи се в гр.Пловдив, а именно: поземлен имот с идентификатор 56784.514.303, за който поземлен имот е отреден УПИ I-514.303, кв.4 по плана на ЖК ‘Отдих и култура’, одобрен с решение № 82 от 14.03.2018 г. на Общински съвет; поземлен имот с идентификатор 56784.514.1011, за който поземлен имот е отреден УПИ I-1,2,3, кв.5 по плана на ЖК ‘Отдих и култура’, одобрен с решение № 65 от 14.04.2005 г. на Общински съвет
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

10. 18ХІ-364/05-09-2018 – Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-чос, находящ се в гр.Пловдив, ул. ‘Велико Търново’ № 7, а именно: поземлен имот с идентификатор 56784.522.3577, с площ от 508 кв.м., ведно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 56784.522.3577.1 със застроена площ 159 кв.м., предназначение:сграда за битови услуги; сграда с идентификатор 56784.522.3577.2 със застроена площ 49 кв.м, предназначение : жилищна сграда; сграда с идентификатор 56784.522.3577.3, със застроена площ 50 кв.м, предназначение: селскостопанска сграда.
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

11. 18XI-361/04-09-2018 – Вземане на решение за участие на община Пловдив в процедура по публична продан на следния недвижим имот, а именно: 1732/1972 ид.части от ПИ с идентификатор 56784.520.1539 по КК и КР целия с площ от 1972 кв.м., за който поземлен имот е отреден УПИ XI-294 по плана на Първа градска част на гр.Пловдив, ведно с всички подобрения и приращения в ПИ с идентификатор 56784.520.1539, заедно с обслужващите го: ПИ с идентификатор 56784.520.1541 с площ от 14 кв.м. и ПИ с идентификатор 56784.520.1542 с площ 72 кв.м., находящи се в гр. Пловдив, бул.’Марица’ № 146, ведно със съответните идеални части от всички подобрения и приращения в поземлените имоти
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

12. 18XI-360/04-09-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-чос, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Вечерница’ № ***, бл.***, вх.**, ет.**, ап.**, самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’ , на правоимащите наематели ****
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

13. 18XI-358/ 04-09-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-чос, находящ се в гр.Пловдив, ЖК ‘Тракия’, бл.**, вх. **, ет. **, ап. **, самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’ на правоимащия наемател – ***
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

14. 18XI-352 /03-09-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.’Васил Левски’ № **, вх.*, ет.**, ап. **, самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****, на правоимащите наематели ***
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

15. 18XI-344/17-08-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район Западен, ***, който имот по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-48/ 03. 06. 2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’ на правоимащия наемател – ***
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

16. 18XI-343/17-08-2018 Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ЖК Тракия, ***, който имот по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-48/ 03. 06. 2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, от сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’ на правоимащия наемател – ***
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

17. 18XI-340/16-08-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, Ж.К. ‘Тракия’, бл.**, вх.**, ет. **, ап. **, който имот по КК и КР представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор *** с предназначение на обекта: жилище, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’ на правоимащия наемател – ***
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

18. 18XI-363 /05-09-2018 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот – чос, находящ се в гр.Пловдив, бул.’Руски’ № 86, а именно: стая № 27 с площ 10 кв.м. на трети етаж в източното криво на пететажна със сутерен масивна сграда с идентификатор 56784.522.418.1, застроена на площ от 295 кв.м. кв.м., попадаща в ПИ с идентификатор 56784.522.418 с обща застроена и незастроена площ от 483 кв.м. на Сдружение ‘Спортен клуб ЕРА’
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

19. 18XI-350/03-09-2018 – Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район ‘Западен’, УПИ XXXVI -511.242, общ. обслужване от кв.16 по плана на ЖК ‘Кишинев’, представляващ сграда с идентификатор 56784.511.242.1, застроена площ 762 кв.м, попадаща в поземлен имот с идентификатор 56784.511.242 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ 955 кв.м, актуван с АОС № 1133 от 10.10.2014г.
Вносител: Димитър Колев – Кмет на район „Западен“, Община Пловдив

20. 18XI-348/ 03-09-2018 – 1.Внасяне на парична вноска в размер на 30 000 лв. за увеличение на капитала на ‘Медицински център VI – Пловдив’ ЕООД; 2.Одобряване корекциите по бюджета на община Пловдив за 2018 г., съгласно Приложение №2-Справка за изменение на бюджета на община Пловдив за 2018 г., неразделна част от настоящото решение; 3.Промяна в Дружествения /учредителен/акт на ‘Медицински център VI – Пловдив’ ЕООД
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

21. 18XI-354 /04-09-2018 – Провеждане на конкурс за възлагане управлението на ‘ДКЦ VII – Пловдив’ ЕООД – с едноличен собственик на капитала община Пловдив
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

22. 18XI-362 /04-09-2018 – 1. Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ V – Пловдив’ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на недвижим имот, собственост на дружеството, представляващ: свободни помещения с обща застроена площ от 241,34 кв.м. /в т. ч. едно складово помещения в южния корпус на приземния етаж с площ от 144, 34 кв.м., включващо шест помещения и едно складово помещение в централния корпус на приземния етаж с площ от 97 кв.м., бивше барче, включващо две помещения/, находящи се в гр.Пловдив, ЖК Тракия, ул.’Съединение’ № 42 а в сградата на ‘ДКЦ V -Пловдив’, етаж приземен; 2.Утвърждаване на тръжна документация на ‘ДКЦ V-Пловдив’ ЕООД за отдаване под наем за срок от три години на недвижим имот описан в т.1.1. собственост на дружеството
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

23. 18XI-355 /04-09-2018 – Даване на разрешение за продажба на дълготрайни материални активи, а именно: лек автомобил ВАЗ 21051, рег. № РВ 3225 АХ, багер колесен FAI-67 BDT 45 В, рег. № РВ 02418, специален автомобил /автовишка/ марка Мерцедес 1217, рег. № РВ 6214 АС, предоставени за управление и ползване на ОП ‘Траурна дейност’ , чрез публично оповестен търг
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

24. 18XI-351/03-09-2018 – Осигуряване на средства за хранене в диетични трапезарии на нуждаещите се лица на територията на Община Пловдив за 2019г.
Вносител: – Зам.-кмет на община Пловдив

25. 18XI-346 /28-08-2018 – Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса на социално осигуряване
Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

26. 18XI-347/03-09-2018 – Финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, със средства предвидени в бюджета на община Пловдив
Вносител: Емил Русинов – Председател на комисията по чл. 7 от ПФПСДРП