Пловдив е домакин на обученията за комуникиране на наука

Снимка: илюстративна

През месец септември ще се проведе поредицата от еднодневни семинари „Научни комуникации за различни аудитории“. Те са насочени към млади учени и докторанти и целят подобряване на уменията им да информират широката общественост.

Задачата на лекторите ще бъде да подпомогнат изследователите в комуникирането на научни проекти, за да достигнат те до повече хора. Седемте семинара ще се проведат в периода 17-27 септември като част от подготовката за приближаващата Европейска нощ на учените 2018, която ще се състои на 28 септември.

Обученията ще се проведат на различни места по градовете: Сттара Загора, Бургас, Варна, Шумен, Русе и София. Домакин в Пловдив ще бъде Академията за музикално и танцово изкуство на 27 септември.

Участието в семинарите ще бъде напълно безплатно. В България Европейската нощ на учените 2018 се осъществява с финансовата помощ на Европейския съюз по Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, проект K-TRIO 3 (Researchers in Knowledge Triangle), с подкрепата на екипа на проект УНИТе (Университети за , информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004-C01), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Семинарите ще водят лектори с богат професионален и академичен опит в областта на комуникацията, включително доц. д-р Теодора Петрова – декан на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Елисавета Гурова, доц. д-р Николай Михайлов, доц. д-р Мануела Манлихерова, професионалисти от агенция „Аргент“ и други.

В политиката за човешките ресурси в науката на ЕС се обръща специално внимание на знанията и уменията, които трябва да притежават учените днес. Комуникационните умения са считани за особено важни, за да може да се представят научните резултати по разбираем начин пред различни аудитории – политици, мениджъри, медии, широка общественост.

Липсата на подобни умения се счита за един от проблемите за сътрудничеството между индустрията и академичните среди. В новите политически акценти за отворена наука се обръща особено внимание за ангажиране на гражданите в диалог за научното развитие и се говори за „наука за граждани“. Семинарите са насочени към подобряването именно на тези умения на участниците и ще бъдат полезни в бъдещата им научна работа.