Извършват класификация на язовирите по степен на потенциална опасност

Комисията е сформирана съгласно Закона за водите и в нея са включени представители на Областна администрация, Държавна агенция по метрологичен и технически надзор, “Източнобеломорски район“, РД „Пожарна безопасност и  защита на населението“, както и представители на общините, на чиято територия се намират язовирите. Освен класифицирането на язовирите по степен на потенциална опасност, комисията ще определи кои от малките язовири не подлежат на контрол по закона за водите.

След проведеното първо заседание на комисията,  бе установено, че има непълнота в нормативната база и това затруднява класифицирането на малките язовири. За следващата седмица е насрочено  второ заседание, на което ще  бъде обсъдено преодоляването им.

На територията на област Пловдив има 336 язовира, от тях

  • 249 са собственост на общините,
  • 6-са държавна собственост,
  • 31 са на Напоителни системи,
  • 45 се стопанисват от сдружения за напояване,
  • 3 язовира са частна собственост,
  • 2 са с неизяснена собственост.