НА ЖИВО : 11/10/18 Сесия на Общински Съвет Пловдив

1. Вземане на решение за внасяне на искане чрез Областен управител на област с административен център гр.Пловдив до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно предоставяне на имоти държавна собственост под управление на Министерство на отбраната в собственост на

2. Обявяване на недвижим имот – , находящ се в гр. Пловдив, сграда с идентификатор 56784.521.1471.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.1471, включен в УПИ І – 521.1621, за озеленяване и природна защита – парк ‘Данов хълм’, кв. 65 по плана на ЦГЧ – Пловдив, с площ от 948 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за култура и изкуство (лятно кино), за публична общинска собственост

3. Одобряване невъзстановени разходи по договор

4. Изменение на бюджета на община Пловдив за 2018 година

5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив,

6. 1 Писмо от Областен управител относно връщане за ново и съобразяване със законовите изисквания на решение № 321

7. Заявление за разглеждане искането на Сдружение ‘Всички заедно за една кауза’ относно предоставяне на Многофункционална спортна зала ‘Колодрум’ за благотворителен концерт’

8. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Пловдив

9. 18XI-405 /05-10-2018 – Опрощаване на задължения към държавата на ****

10. Опрощаване задължения към държавата на ****

11. Опрощаване на дължими държавни вземания на ****, подал молба до Президента на Република България

12. Даване на разрешение на управителя на ‘Комплексен онкологичен център – Пловдив’ ЕООД за закупуване поетапно, за период от три години, със собствени финансови средства, на нова

13. Приемане на нова медицинска структура на МБАЛ ‘Св. Пантелеймон – Пловдив’ ЕООД след вливане на МБАЛ ‘Св. Мина – Пловдив’ ЕООД в МБАЛ ‘Св. Пантелеймон – Пловдив’ ЕООД

14. Отмяна на Решение № 328, взето с Протокол № 15 от 13. 09. 2018 г. на Общински съвет – Пловдив

15. Вземане на решение за -,

16. Вземане на решение за продажба на недвижим имот-чос,

17. Вземане на решение за продажба на недвижим имот-чос,

18. Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост,

19. Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост,

–––––––––––––––––––––––––––––-
Анбонирате се за канала ни : https://goo.gl/gzk9Ex .
Не забравяйте да щракнете и на камбанката, за да сте сигурни, че ще ви бъде напомнено когато качим нещо ново.
===========================