fbpx
Новини Пловдив

НА ЖИВО : Сесия на Общински Съвет Пловдив 25 Октомври 2018

960Прегледа
Оценете това

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. 18XI-423 /18-10-2018 – Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областен управитен на област с административен център гр. до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне на имот-частна държавна собственост в собственост на , а именно: ПИ с идентификатор 56784.510.283, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Западен’, ул.’Перущица’.
Вносител: инж. – Кмет на Община Пловдив

2. 18XI-426 /19-10-2018 – Изменение и допълнение в Анекс № 1 от Меморандум за сътрудничество между община Пловдив и Пловдивски университет ‘Паисий Хилендарски’ приет с решение № 272 от 16.06.2018 г. на Общински съвет Пловдив
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

3. 18XI-418 /18-10-2018 – Одобряване на разходи, които да се включат при актуализиране на бюджетната прогноза за местните дейности 
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

4. 18ХІ-429/ 19-10-2018 г. – Изменение на бюджета на община Пловдив за 2018 г.
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

5. 18XI-428/ 19-10-2018 – Изменение в приходната и разходната част на бюджета на ОФ ‘Пловдив 2019’ за 2018 г. и отчет по чл.19 /8/ от Учредителния акт на ОФ ‘Пловдив 2019’ за третото тримесечие на 2018 г.
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

6. 18XI-413/ 16-10-2018 – Вземане на решение за промяна на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 г., приета с решение № 28 от 31.01.18 г.
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

7. 18XI-424/ 18-10-2018 – Дофинансиране на общински училища за активиране на 8. облачна платформа и настройка на домейн за работа с G suit for education 
Вносител: – Зам.-кмет на община Пловдив

8. 18XI-409 /10-10-2018 – Отпускане на 15 035 лв. от бюджета на община Пловдив за 2018 г. за подпомагане на деца, млади пловдивски дарования, съгласно протокол № 3 от 03.10.2018 г. на назначена от Кмета на община Пловдив комисия
Вносител: Стефан Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив

9. 18XI-415 /16-10-2018 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Пловдив, приета с решение № 10 от 31.01.2008 г.
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

10. 18XI-407 /09-10-2018 – Вземане на решение за продажба на основание чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Антим I’ №12, а именно: 5,66% ид.части от поземлен имот с идентификатор: 56784.518.1020, с площ от 370 кв.м.
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

11. 18XI-406 /09-10-2018 – Вземане на решение за продажба на основание чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Антим I’ № 12, а именно: 20, 09 % ид.части от имот с идентификатор 56784.518.1020
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

12. 18XI-427/19-10-2018 – Сключване на Споразумение за сътрудничество между община Пловдив и Фондация ‘Бъдеще за България’ за предоставяне на социална услуга в общността ‘Приют за бездомни лица ‘ за 15 човека за периода от 01.12.2018 г. до 31.03.2019 г.
Вносител: – Зам.-кмет на община Пловдив

13. 18XI-419 /18-10-2018 – Даване на съгласие община Пловдив да стартира процедура по реда на Закона за обществените поръчка за провеждане на открит за идеен проект за изграждане на многоетажен паркинг на ул.’Любен Каравелов’ № 5 гр. Пловдив
Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на община Пловдив

14. 18XI-421 /18-10-2018 – Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ VII-Пловдив’ ЕООД за сключване на имуществена застраховка със ЗК ‘Лев Инс’ АД и застраховка ‘Професионална отговорност на лица упражняващи медицинска дейност’ със ЗД ‘Евроинс’ АД
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

15. 18XI-420 /18-10-2018 – Провеждане на конкурс за възлагане управлението на ‘ДКЦ I- Пловдив’ ЕООД 
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

16. 18XI-410 /16-10-2018 – Одобряване на проект ‘План за действие към актуализирана Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив’ 
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

17. 18XI-422/ 18-10-2018 – Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, представляващ ученически стол с площ от 290 кв.м., р-н ‘Източен’, ул.’Преспа’ № 1, гр.Пловдив
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

18. 18XI-414/ 16-10-2018 – Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, представляващ ученически стол към ОУ ‘Кочо Честеменски’ гр.Пловдив, с площ от 180 кв.м., находящ се в гр. Пловдив, р-н ‘Централен’, ул.’Севастопол’ № 28, разположен на първия етаж от сградата на училището с предназначение на обекта : ученическо столово хранене
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

19. 18XI-425 /18-10-2018 – Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Димитър Талев’ № 87, а именно: ПИ с идентификатор 56784.536.1548
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

20. 18XI-412 /16-10-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖК ‘Тракия’, бл.*, вх.*, ет.*, ап.**/**, поземлен имот с идентификатор *********, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’ на правоимащите наематели -****
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

21. 18XI-411 /16-10-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖК ‘Тракия’, бл.*, вх.*,ет.*, ап.*, поземлен имот с идентификатор ********** , апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’, на правоимащия наемател ****
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

22. 18XI-417 /18-10-2018 – Опрощаване на зъдължения към държавата на ****, жител на община Пловдив, подал молба до Президента на Република България 
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

23. 18XI-416/ 18-10-2018 – Опрощаване на дължими държавни вземания на жител на община Пловдив, подал молба до Президента на Република България 
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

Коментари

Забелязано в Пловдив
Забелязано в Пловдив предлага на пловдивчани новините и събитията, които са близо до тях, които пряко ги вълнуват и които те биха искали да съобщят на съгражданите си. При нас водещото е опитът от първо лице, независимото мнение и всички граждани, които искат да дадат гласност на забелязаното от тях.

Вашият коментар