НА ЖИВО : Сесия на Общински Съвет Пловдив 25 Октомври 2018

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. 18XI-423 /18-10-2018 – Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областен управитен на област с административен център гр. Пловдив до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне на имот-частна държавна собственост в собственост на , а именно: ПИ с идентификатор 56784.510.283, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Западен’, ул.’Перущица’.
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

2. 18XI-426 /19-10-2018 – Изменение и допълнение в Анекс № 1 от Меморандум за сътрудничество между община Пловдив и Пловдивски университет ‘Паисий Хилендарски’ приет с решение № 272 от 16.06.2018 г. на Общински съвет Пловдив
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

3. 18XI-418 /18-10-2018 – Одобряване на разходи, които да се включат при актуализиране на бюджетната прогноза за местните дейности 
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

4. 18ХІ-429/ 19-10-2018 г. – Изменение на бюджета на община Пловдив за 2018 г.
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

5. 18XI-428/ 19-10-2018 – Изменение в приходната и разходната част на бюджета на ОФ ‘Пловдив 2019’ за 2018 г. и отчет по чл.19 /8/ от Учредителния акт на ОФ ‘Пловдив 2019’ за третото тримесечие на 2018 г.
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

6. 18XI-413/ 16-10-2018 – Вземане на решение за промяна на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 г., приета с решение № 28 от 31.01.18 г.
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

7. 18XI-424/ 18-10-2018 – Дофинансиране на общински училища за активиране на 8. облачна платформа и настройка на домейн за работа с G suit for education 
Вносител: – Зам.-кмет на община Пловдив

8. 18XI-409 /10-10-2018 – Отпускане на 15 035 лв. от бюджета на община Пловдив за 2018 г. за подпомагане на деца, млади пловдивски дарования, съгласно протокол № 3 от 03.10.2018 г. на назначена от Кмета на община Пловдив комисия
Вносител: Стефан Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив

9. 18XI-415 /16-10-2018 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Пловдив, приета с решение № 10 от 31.01.2008 г.
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

10. 18XI-407 /09-10-2018 – Вземане на решение за продажба на основание чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Антим I’ №12, а именно: 5,66% ид.части от поземлен имот с идентификатор: 56784.518.1020, с площ от 370 кв.м.
Вносител: инж. – Зам.-кмет на община Пловдив

11. 18XI-406 /09-10-2018 – Вземане на решение за продажба на основание чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Антим I’ № 12, а именно: 20, 09 % ид.части от имот с идентификатор 56784.518.1020
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

12. 18XI-427/19-10-2018 – Сключване на Споразумение за сътрудничество между община Пловдив и Фондация ‘Бъдеще за България’ за предоставяне на социална услуга в общността ‘Приют за бездомни лица ‘ за 15 човека за периода от 01.12.2018 г. до 31.03.2019 г.
Вносител: – Зам.-кмет на община Пловдив

13. 18XI-419 /18-10-2018 – Даване на съгласие община Пловдив да стартира процедура по реда на Закона за обществените поръчка за провеждане на открит конкурс за идеен проект за изграждане на многоетажен паркинг на ул.’Любен Каравелов’ № 5 гр. Пловдив
Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на община Пловдив

14. 18XI-421 /18-10-2018 – Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ VII-Пловдив’ ЕООД за сключване на имуществена застраховка със ЗК ‘Лев Инс’ АД и застраховка ‘Професионална отговорност на лица упражняващи медицинска дейност’ със ЗД ‘Евроинс’ АД
Вносител: – Зам.-кмет на община Пловдив

15. 18XI-420 /18-10-2018 – Провеждане на конкурс за възлагане управлението на ‘ДКЦ I- Пловдив’ ЕООД 
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

16. 18XI-410 /16-10-2018 – Одобряване на проект ‘План за действие към актуализирана Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив’ 
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

17. 18XI-422/ 18-10-2018 – Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, представляващ ученически стол с площ от 290 кв.м., р-н ‘Източен’, ул.’Преспа’ № 1, гр.Пловдив
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

18. 18XI-414/ 16-10-2018 – Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, представляващ ученически стол към ОУ ‘Кочо Честеменски’ гр.Пловдив, с площ от 180 кв.м., находящ се в гр. Пловдив, р-н ‘Централен’, ул.’Севастопол’ № 28, разположен на първия етаж от сградата на училището с предназначение на обекта : ученическо столово хранене
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

19. 18XI-425 /18-10-2018 – Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Димитър Талев’ № 87, а именно: ПИ с идентификатор 56784.536.1548
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

20. 18XI-412 /16-10-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖК ‘Тракия’, бл.*, вх.*, ет.*, ап.**/**, поземлен имот с идентификатор *********, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’ на правоимащите наематели -****
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

21. 18XI-411 /16-10-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖК ‘Тракия’, бл.*, вх.*,ет.*, ап.*, поземлен имот с идентификатор ********** , апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’, на правоимащия наемател ****
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

22. 18XI-417 /18-10-2018 – Опрощаване на зъдължения към държавата на ****, жител на община Пловдив, подал молба до Президента на Република България 
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

23. 18XI-416/ 18-10-2018 – Опрощаване на дължими държавни вземания на жител на община Пловдив, подал молба до Президента на Република България 
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив