НА ЖИВО : Заседание на Общински Съвет Пловдив 12.11.2018

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. 18XI-450 /02-11-2018 – Приемане на План за действие на общинските концесии на
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община

2. 18XI-467 /08-11-2018 – Вземане на решение за внасяне на искане чрез Областен управител на област Пловдив до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне на имоти държавна собственост с идентификатори №№56784.504.1249 и 56784.504.1250, попадащи в реконструкцията и разширението на ‘Голямоконарско шосе’, в собственост на община Пловдив
Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-2567/ 02. 11. 2018 г.

3. 18XI-460 /07-11-2018 – Осигуряване на временен безлихвен заем от бюджета на община Пловдив за 2018 г. по проект ‘Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ -Пловдив’ 16RFOP001-3.002-0034-С01 ОП ‘Региони в растеж’ 2014-2020 за разплащане на дейности по договори;
Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-2567/ 02. 11. 2018 г.

4. 18XI-453 /07-11-2018 – Изменение на Решение № 501, взето с протокол № 21 от 08.12.2016 г. на Общински съвет, изменено с решение № 330 от 28.09.17 г., касаещи издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, ОП ‘Региони в растеж’, проект ‘Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ -Пловдив’
Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-2567/ 02. 11. 2018 г.

5. 18XI-435/29-10-2018 – Обявяване на недвижим имот-общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Арх.Христо Пеев’ № 6, поземлен имот с идентификатор 56784.519.558 с площ от 250 кв.м., ведно с построената в него сграда с идентификатор 56784.519.558.1 със застроена площ 160 кв.м., брой етажи :2, с изба, предназначение: друг вид обществена сграда, за публична общинска собственост
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

6. 18XI-434 /29-10-2018 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и на пътни превозни средства на територията на община Пловдив
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

7. 18XI-465 /08-11-2018 – Актуализирано разпределение на променения бюджет към 30.09.2018 г. под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета
Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-2567/ 02. 11. 2018 г.

8. 18XI-451 /02-11-2018 – Разкриване на Клуб на пенсионера в р-н ‘Централен’ в следния недвижим имот: помещение-общинска собственост, находящо се в гр. Пловдив, бул. ‘Санкт Петербург’ № 1, а именно: част от самостоятелен обект с идентификатор 56784.524.215.1.120, представляващ занималня, стая за учителя и сервизни помещения с площ от 84, 05 кв.м
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

9. 18XI-431/23-10-2018 – Провеждането на публично оповестен конкурс с предмет: отдаване под наем на търговски обект, представляващ магазин за продажба на минерали и изделия от минерали, обособен във фоайето на сградата на Регионален природонаучен музей-Пловдив, ул. ‘Хр. Г. Данов’ № 34, с обща площ на търговския обект – 5 кв.м.
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

10. 18XI-441 /01-11-2018 – Обявяване на недвижими имоти-публична общинска собственост, находящи се в гр.Пловдив, кв.74 по плана на ЖК ‘Тракия’, одобрен с решение № 63 на Общински съвет от 25.02.16 г., а именно: 1.Поземлен имот с идентификатор 56784.540.1352 с площ от 176 кв.м.; 2.Поземлен имот с идентификатор 56784.540.1353 с площ от 19 кв.м.
за
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

11. 18XI-442 /01-11-2018 – Обявяване на недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, бул.’Цар Симеон’, в уличното пространство между о.т. 571 а и о.т. 572 б, в кв. 2а по плана на ЮИПЗ, гр.Пловдив, а именно: -поземлен имот с идентификатор 56784.539.704 с площ от 171 кв.м., за частна общинска собственост
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

12. 18XI-466 /08-11-2018 – Обявяване на недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.’Рогошко шосе’, представляващ ПИ с идентификатор 56784.508.744, с площ 96 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за първостепенна улица, за частна общинска собственост
Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-2567/ 02. 11. 2018 г.

13. 18XI-438 /29-10-2018 – Вземане на решение за допълване на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2018 г., приета с решение № 28 от 30.01.18 г., чрез допълване на т. 11 от раздел IV „Отчуждаване на имоти“, които общината има намерение да придобие в собственост за изграждане на обекти – публична общинска собственост, в изпълнение на изискванията на чл.8, ал.9 от ЗОС
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

14. 18ХІ-470/09-11-2018 – Вземане на решение за поправка на техническа грешка в приложение № 2 от Решение № 347, взето с Протокол № 16 от 27. 09. 2018 г. на Общински съвет – Пловдив
Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-2567/ 02. 11. 2018 г.

15. 18XI-454 /07-11-2018 – Опрощаване на дължими държавни вземания на жител на община Пловдив, подал молба до Президента на Република България.
Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-2567/ 02. 11. 2018 г.

16. 18XI-439 /31-10-2018 – Избор на съдебни заседатели за Районен съд -Пловдив за мандат 2019-2023 г.
Вносител: ВК за подбор и внасяне на предложение в Общински съвет – Пловдив за избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пловдив

17. 18Х-145/ 11. 07. 2018 г. – Заявление с подписка от Местна гражданска инициатива /МГИ/ „Да спасим „Гарнизонна фурна“ и я превърнем в център за култура и съвременно изкуство, с прилежащ към него парк“

18. 18XI-464 /08-11-2018 – Разглеждане и избор на вариантно решение за изпълнение на настилките на площад ‘Централен’, гр. Пловдив – част от идеен проект за облагородяване на територията на площад ‘Централен’
Вносител: инж. Александър Държиков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив, съгласно Заповед № 18ОА-2567/ 02. 11. 2018 г.

19. 18XI-452 /02-11-2018 – Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Пловдив
Вносител: Ясен Михайлов – Председател на ПК „Противодействие на корупцията“

20. 18XI-456 /07-11-2018 – Вземане на решение за изменение и допълнение на решение № 269, взето с протокол № 12 от 12.07.2018 г.
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

21. 18XI-455 /07-11-2018 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Централен’, бул.’Руски’ № 86, едноетажна сграда с идентификатор 56784.522.418.2 , на Фондация ‘Авис Вита’
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

22. 18XI-432 /23-10-2018 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Централен’, ул.’Четвърти януари’ № 4 на Фондация ‘Български традиции’
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

23. 18XI-445 /01-11-2018 – Вземане на решение за замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖР ‘Тракия’, бл.***, вх.***, ет. ***, ап. ***, с недвижим имот, собственост на ***, съгласно Договор за продажба на държавен недвижим имот по Наредбата за държавни имоти от 01.12.1995 г., на имот, находящ се в гр. Пловдив, ЖК ‘Дружба’, ул.’***’, № ***, бл. ***, вх. ***, ет. ***, ап. ***
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

24. 18XI-446 /01-11-2018 – Вземане на решение за замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖР ‘Тракия’, бл. ***, вх. ***, ет. ***, ап. ***, с недвижим имот, собственост на ***и ***, съгласно договор за продажба на държавен недвижим имот по Наредбата за държавни имоти от 23.04.1990 г. на имот , находящ се в гр.Пловдив, ЖК ‘Дружба’, ул.’***’ № ***, бл. ***, вх. ***, ет. ***, ап. ***
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

25. 18XI-447 /01-11-2018 – Вземане на решение за замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н ‘’, бул. ‘***’ № ***, бл. *** , вх. ***, ет. ***, ап. *** с недвижим имот, собственост на Боряна Атанасова Петкова, съгласно Договор за продажба на държавен недвижим имот по Наредбата за държавни имоти от 01.12.1995 г., находящ се в гр.Пловдив, ЖК ‘Дружба’, ул. ‘***’ № ***, бл. ***, вх. ***, ет. ***, ап. № ***
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

26. 18XI-463 /07-11-2018 – Приемане на дарение и сключване на договор за дарение, между ‘Торос-13’ ЕООД, представлявано от управителя *** и ‘Финстрой Про’ ООД, представлявано от *** и ***, от една страна, като дарители и община Пловдив от друга страна, като надарен, на поземлен имот с идентификатор 56784.522.3616, ул.’Любен Каравелов’ с площ 1 163 кв.м.
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

27. 18XI-457 /07-11-2018 – Приемане на дарение и сключване на договор за дарение между ‘Каменица Офис Парк’ АД, представлявано от изп.директор ***, от една страна като дарител и Община Пловдив от друга страна като надарен , на ПИ с идентификатор 56784.523.919, с площ 366 кв.м., адрес на поземления имот : гр.Пловдив, бул. ‘Източен’ № 65
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

28. 18XI-459 /07-11-2018 – Приемане на дарение и сключване на договор за дарение, между ‘Каменица Хил Резиденсис’ АД, представлявано от изпълнителния директор ***, от една страна, като дарител и община Пловдив от друга страна , като надарен, на поземлен имот с идентификатор 56784.523.918, с административен адрес: гр.Пловдив, бул.’Източен’ № 65, с площ 667 кв.м. Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

29. 18XI-458 /07-11-2018 – Приемане на дарение и сключване на договор за дарение, между ‘Каменика Хил Инвсетмънт’ АД, представлявано от изп.директор ***, от една страна, като дарител и Община Пловдив от друга страна като надарен, на поземлен имот с идентификатор 56784.523.914,с адрес: гр. Пловдив, ул. ‘Марин Дринов’ № 65, с площ 410 кв.м.
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

30. 18XI-462 /07-11-2018 – Вземане на решение за отдаване под наем за срока на ремонтно-строителните дейности,на части от недвижим имот-чос, част от ПИ с идентификатор № 56784.523.4026 по КК и КР, ул. ‘Кап. Райчо’;
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

31. 18XI-444 /01-11-2018 – Вземане на решение за -частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖК ‘Тракия’ бл. ***, вх. ***, ет. ***, ап. ***, поземлен имот с идентификатор 56784.540.825, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’, на правоимащите наематели – ***и ***
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

32. 18XI-437/29-10-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул. ‘***’ № ***, бл. ***, вх. ***, ет. ***, ап. ***, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.514.94.3.3, от сграда разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.514.94 , с предназначение на обекта: жилище, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’ на правоимащите наематели -***и ***
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

33. 18XI-436 /29-10-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н ‘Южен’, ул. ‘***’ № ***, бл. ***, вх. ***, ет. ***, ап. ***, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.530.2364.4.32 от сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.2364, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’ на правоимащите наематели – *** и ***
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

34. 18XI-448 /01-11-2018 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул. ‘***’ № ***, бл. ***, вх. ***, ет. ***, ап. ***, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.530.2148.1.35, апартамент, включен във фонд ‘Настаняване под наем’, на правоимащите наематели ***, ***и ***
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

35. 18XI-443 /01-11-2018 – Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул. ‘Антим I’ № 2В, а именно: 1. самостоятелен обект с идентификатор 56784.518.1036.1.2, със застроена площ на самостоятелния обект 86,80 кв.м; 2. самостоятелен обект с идентификатор 56784.518.1036.1.4, със застроена площ на самостоятелния обект 29,40 кв.м, ведно с 2/3 ид.части на поземлен имот с идентификатор 56784.518.1036
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

36. 18XI-449 /01-11-2018 – Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен обект с идентификатор 56784.524.592.1.70, със застроена площ 24, 63 кв.м на бул. ‘Христо Ботев’ № 152
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

37. 18XI-468 /08-11-2018 – Избор на управител на ‘ДКЦ VII – Пловдив район Южен’ ЕООД – търговско дружество със 100 % участие на община Пловдив Вносител: Златин Велев – Зам.-кмет „Транспорт“, ЗА зам.-кмет на „Общинска икономика, здравеопазване, екология и управление на отпадъците“, съгл. Заповед за заместване № 18ОА-2550/31. 10. 2018 г.

38. 18XI-461/07-11-2018 – Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ IV-Пловдив’ ЕООД за сключване на имуществена застраховка със ЗК ‘Лев Инс’ АД и застраховка ‘Професионална отговорност на лица упражняващи медицинска дейност’ със ЗАД ‘ДаллБогг: Живот и здраве’ АД
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

39. 18ХІ- 2/ 10. 01. 2018 г. – Поставяне на паметник на Тодор Александров
Вносител: Камен Шишманов – общински съветник