НА ЖИВО : Заседание на Общински Съвет Пловдив 27.09

Излъчването започва в 9:00ч.

Н Е В Е Н Р Е Д :
1. 18XI-374/18-09-2018 – Утвърждаване на разходите за заплати за 2018 г., разпределени по месечни на преходно жилище към КСУ ‘Олга Скобелева’
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

2. 18XI-373/18-09-2018 – Увеличаване на индивидуалните стипендии на студентите, обучаващи се по специалност ‘Софтуерно инженерство’ в ПУ ‘Паисий Хилендарски’ от 100 лв. на 150 лв. ежемесечно
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

3. 18XI-375/18-09-2018 – Информация за изпълнение на бюджета на община Пловдив и сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2018 г. и актуализирано разпределение на променения бюджет към 30.06.18 г. под формата на приложения за приходната и разходната част от бюджета
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

4. 18XI-388 /20-09-2018 – Изменение на бюджета на община Пловдив за 2018 г.
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

5. 18XI-387 /20-09-2018 – Одобряване на бюджетна прогноза на община Пловдив за периода 2019-2021 г., изготвена в изпълнение на БЮ 4 от 23.08.2018 г. от Министерство на финансите
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

6. 18XI-339/ 16-08-2018 – Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) ‘Комуникационно-транспортен пробив по ж.п. ареал на Централна гара – Пловдив, свързващ бул.’Васил Априлов’ и бул.’Македония’ към ‘Проект ‘Рехабилитация и железопътен участък Пловдив – Бургас- фаза 2′, Проект 1: Развитие на железопътен възел Пловдив’, Участък №11 Централна гара – Пловдив (отл. от заседанието 13.09.2018 г.)
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

7. 18XI-369/10-09-2018 – Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция за хората с увреждания към МТСП със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. ‘Софроний Врачански’ № 104-106 на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул. ‘Санкт Петербург’ № 1, ет. 1,а именно: самостоятелен обект с идентификатор 56784.524.215.1.120
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

8. 18XI-367 /07-09-2018 – Вземане на решение за прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 56784.520.231 по КК и КР, с площ 178 кв.м.; ПИ с идентификатор 56784.520.1598 по КК и КР, с площ 218 кв.м.; ПИ с идентификатор 56784.520.1597 по КК и КР, с площ 390 кв. м., ведно със сгради с идентификатори 56784.520.1597.1 и 56784.520.1597.3 по КК и КР, чрез доброволна делба, като:
– В дял на Община Пловдив се постави и същата стане едноличен собственик на: ПИ с идентификатор 56784.520.231, с площ 178 кв.м. включен в УПИ I – 520.231.520.1599, жил. и общ.застр.,кв. 424 по плана на ПГЧ и ПИ с идентификатор 56784.520.1598, с площ 218 кв.м., попадащ в улична регулация;
– В дял на С.Д.Щ. се постави и същата стане едноличен собственик на имот представляващ ПИ 56784.520.1597, с площ 390 кв.м., попадащ в УПИ II -520.1597, жил. и общ. застр., кв. 424 по плана на ПГЧ, ведно със сгради с идентификатори 56784.520.1597.1 и 56784.520.1597.3 по КК и КР
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

9. 18XI-366 /07-09-2018 – Вземане на решение за прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. ‘Д-р Стоян Чомаков’ №14, представляващ поземлен имот с идентификатор 56784.519.55, с площ от 737 кв.м., за който е отреден УПИ IV-117, кв.401 по регулационен план на Старинна градска част – Пловдив, одобрен със заповед №ОА-1927/29.12.200г., чрез продажба на частта на Община Пловдив, а именно: 5/12 ид.части от ПИ с идентификатор 56784.519.55, по КК и КР на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

10. 18XI-356 /04-09-2018 – Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти – чос, находящи се в гр.Пловдив, а именно: поземлен имот с идентификатор 56784.514.303, за който поземлен имот е отреден УПИ I-514.303, кв.4 по плана на ЖК ‘Отдих и култура’, одобрен с решение № 82 от 14.03.2018 г. на ; поземлен имот с идентификатор 56784.514.1011, за който поземлен имот е отреден УПИ I-1,2,3, кв.5 по плана на ЖК ‘Отдих и култура’, одобрен с решение № 65 от 14.04.2005 г. на Общински съвет (отл. от заседанието на 13.09.2018 г.)
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

11. 18XI-365 /07-09-2018 – Вземане на решение за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район ‘Централен’, пл. ‘Централен’ № 1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56784.522.937.2.1 по КК и КР на гр. Пловдив, за извършване на дейност – за ресторант
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

12. 18XI-386 /20-09-2018 – Даване на разрешение на управителя на ‘ДКЦ Изток-Пловдив’ ЕООД да сключи Договор за отпускане на грант с Фондация ‘Тръст за социална алтернатива’
Вносител: – Зам.-кмет на община Пловдив

13. 18XI-384 /20-09-2018 – 1.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП ‘Общински пазари’, приет с решение № 407 от 25.10.2006 г., както следва: §1.Изменение и допълнение на чл.5 и чл.6 от Глава I ‘Статут на предприятието’ на Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Общински пазари’; §2. Отмяна на Приложение №1 към Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Общински пазари’ и приемане на актуализирано Приложение № 1; 2. Одобряване на корекциите по бюджета за 2018 г. на община Пловдив, съгласно Приложение № 3 и №4
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

14. 18XI-385 /20-09-2018 – Приемане на Правилник за управление и ползване на подлези, предоставени за стопанисване на ОП ‘Общински пазари’
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

15. 18XI-380 /20-09-2018 – Провеждане на конкурс за възлагане управлението на ‘ДКЦ V – Пловдив’ ЕООД
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

16. 18XI-381/20-09-2018 – Даване разрешение на управителя на ‘МБАЛ Св.Пантелеймон – Пловдив’ ЕООД да предостави за безвъзмездно ползване на Центъра за спешна медицинска помощ – Пловдив помещение, включено в капитала на дружеството, за разполагане на спешен екип с реанимобил
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

17. 18XI-382 /20-09-2018 – Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ V-Пловдив’ ЕООД да предостави за безвъзмездно ползване на Център за спешна медицинска помощ -Пловдив две помещения, включени в капитала на дружеството за разполагане на спешен екип
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

18. 18XI-376/ 19-09-2018 – Одобряване на Инвестиционна програма на МБАЛ ‘Св.Пантелеймон-Пловдив’ ЕООД в изпълнение на решение № 47, взето с протокол № 3 от 15.02.2018 г.
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

19. 18XI-383/20-09-2018 – Даване разрешение на управителя на ‘Комплексен онкологичен център Пловдив’ ЕООД за сключване на имуществена застраховка, застраховка ‘Злополука и заболяване’ и застраховка ‘Професионална отговорност на медицински персонал’ със ЗАД ‘ДаллБогг:Живот и здраве’
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

20. 18XI-379 /20-09-2018 – Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ I -Пловдив’ ЕООд за сключване на имуществена застраховка с ‘ДЗИ -общо застраховане’ ЕАД и застраховка ‘Професионална отговорност’ със ЗД ‘Евроинс’ АД
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

21. 18XI-377 /19-09-2018 – Издаване на запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика, в качеството му на управляващ орган по оперативна програма ‘Развитие на човешките ресурси 2014-2020’ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект ‘Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в гр.Пловдив’ по процедура № BG05МР9ОР001-2.008 ‘Подкрепа за лицата с увреждания’
Вносител: – Зам.-кмет на община Пловдив

22. 18XI-378 /20-09-2018 – Отпускане на средства по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Пловдив, приета с решение № 22 на Общински съвет от 2005 г.
Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

23. 18XI-370 /10-09-2018 – Вземане на решение по реда на § 13 от ПЗР на НРПОТДОДЕГОТОП за издаване на разрешения за ползване от Кмета на район ‘Централен’ – община Пловдив за временни обекти, находящи се на територията на район ‘Централен’, разположени по реда на чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ /отм./, получили статут по § 17, ал. 1 от ЗУТ с решение на Общински съвет – Пловдив
Вносител: Георги Стаменов – Кмет на район „Централен“, община Пловдив
24. 18XI-60 /20-02-2018 – Приемане на Програма за мониторинг и санитарна защита на жизнената среда /2018-2021/ в община Пловдив
Вносител: общинските съветници , Стефан Послийски и Нина Гьошева

излъчваме сесиите на живо по инициатива на Съюз За Пловдив