Изследване на въздуха – район „Северен“

По планов график на територията на район „“ ще се проведе допълнително изследване качеството на атмосферния въздух /КАВ/. Това съобщиха от дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на Община Пловдив.

Изследването започна и ще се извърши чрез мобилната автоматична станция на РИОСВ-Пловдив под наблюдението на специалисти на Регионална лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). То ще бъде направено в рамките на 51 денонощия, разпределени в четирите сезони на годината. За летния период индикативните замервания на КАВ ще се проведат в периода от 25.06.2020 г. до 09.07.2020 г.

Инициативата е в изпълнение на утвърдения от Министерството на околната среда и водите Годишен график за извършване на измерване на КАВ за календарната 2020 г.

Припомняме, че при извършените допълнителни индикативни замервания през пролетния период на 2020 г. на територията на Пловдив не са наблюдавани превишения на нормите на атмосферните показатели, определящи КАВ.

След края на измерването на регистрираните концентрации на вещества в атмосферния въздух за определения период от време ще се направи оценка и анализ на атмосферния въздух. Резултатите от обследването на летния период ще бъдат допълнително оповестени.

Превишенията на прахови частици през топлото полугодие на годината се дължат основно на емисии от автомобилния транспорт, съчетани с неблагоприятни метеорологични условия (засушаване, високи температури, безветрие).

Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при община Пловдив призовава и насърчава населението на града да използва алтернативни форми на придвижване вместо автомобили. Предвид летния период на годината това са основни мерки, които чувствително влияят и подобрят качеството на въздуха в града, и които населението следва да предпочита и изпълнява. Общите целенасочени усилия ще допринесат за повишаване качеството на атмосферния въздух и подобряване качеството на живот на пловдивчани.