Подробности за предстоящата в четвъртък сесия на Общински съвет Пловдив

Веселина Александрова

На снимката е дневният ред за сесията на Пловдив за 05.12.2019 г. от 09 часа. Тези предложения първо минават през съответните постоянни комисии, които се произнасят по законосъобразността и целесъобразността им.

Могат да ги приемат така, както са направени, могат да ги изменят и допълват, могат и да ги отхвърлят. По сега действащия Правилник до 24 часа преди заседанието на комисиите следва да са предоставени материалите на разположение на членовете на комисиите за запознаване с тях.

Първо този срок е крайно недостатъчен (напр. само т.4 е с обем над 500 страници), второ – не се спазва, тъй като голяма част от предложенията получихме в четвъртък към края на работния ден, съответно трябваше да сме подготвени за заседание на комисиите в петък на обед.

Общински съвет Пловдив, Подробности за предстоящата в четвъртък сесия на Общински съвет Пловдив

Това е предпоставка за вземане на погрешни, неинформирани решения. Определено е необходима оптимизация на работата на комисиите, но за това друг път ще пиша. Сега няколко думи за дневния ред за четвъртък (05.12.2019 г.), за да прецените дали и кое ви интересува:

?Т.1 – Обявяване на площад Централен за публична общинска собственост

има нов ПУП от януари тази година, като площта на площада се увеличава за сметка на парцела на Цар Симеоновата градина, който се ограничава до границите си като единична недвижима културна ценност.

?Т.2 – Приемане на структурата на общинската администрация

зам.-кметове, дирекции, отдели. Общо 483 служители на общинската администрация – кмет, 9 зам.кмета, секретар, главен архитект и над 60 дирекции и отдели.

?Т.3 – Отпускане от Община Пловдив на временен безлихвен заем в размер на 75 000 лева по проект „Общностен център за деца и семейства Пловдив“,

който да бъде върнат на общината веднага след верифициране на средствата от Управляващия орган.

?Т.4 – Актуализирано разпределение на променения бюджет към 30.09.2019 г.

през годината бюджетът се актуализира (променят се очакваните приходи и разходи) и се нуждае от приемане от . Планът към началото на годината е бил 342 039 020 лв., сега е 354 624 862 лева. Предложението, заедно с приложенията към него е над 500 страници.

?Т.5 – Участие на община Пловдив в извънредно заседание на общото събрание на ‘Асоциация по В и К – Пловдив’ на 17.12.2019 от 11. 00 ч.

предлага се Община Пловдив да се представлява на това общо събрание от инж. Юлиан Попов.

?Т.6 – Освобождаване и избор на председател, зам.-председател и членове на УС на Общинска фондация ‘Пловдив 2019’

в предложението се твърди, че са подадени молби за освобождаване от Иван Тотев, Тони Симидчиева и Матей Матеев. УС е бил в непълен състав – 8 от 9. На предходното заседание на Общински съвет бе освободен Александър Държиков. Така за попълване състава на УС до 9 е необходимо да бъдат избрани 5 члена на УС. Не са предложени имена, т.е. ще се предлагат на сесията в четвъртък.

?Т.7 – Освобождаване и избор на нов член на Контролния съвет на Общинска фондация ‘Пловдив 2019’

Поискахме Контролният съвет да извърши проверка на дейността на Фондацията и на нейната организация. На заседание на постоянната комисия бе заявено, че такива проверки са правени и ще изпратят до общинските съветници исканите от нас покани за свикване на УС, протоколи от работата на УС и взетите решения за 2019 г. Междувременно обаче Контролният съвет трябва да бъде обновен. Състои се от трима членове, които са общински съветници и от общинската администрация. Към момента са: Стефан Послийски (общински съветник), Ангелина Топчиева (секретар на Община Пловдив) и Ели Гатева (бивш общински съветник). Следва да бъде освободена Ели Гатева и на нейно място да бъде избран или общински съветник, или служител от общинската администрация.

?Т.8 – Приемане на план за защита при бедствия на Община Пловдив – внесен за гласуване от Йордан Ставрев (зам.кмет Обществен ред),

изготвен от инж. Румен Аргиров. В схемата за оповестяване председател е Иван Тотев със съответни телефонни номера, посочени са и бивши районни кметове със съответни телефонни номера. Дано няма бедствия.

?Т.9 – Промяна в съставите на Постоянната комисия по Здравеопазване и социални дейности и Постоянната комисия по Обществен ред, транспорт и защита при бедствия

Ясен Михайлов и Стефан Аксиев се разменят. Ясен Михайлов отива в Здравеопазване, а Стефан Аксиев на неговото място в Обществен ред, транспорт.

?Т.10 – Избор на Временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Пловдивски Общински съвет за мандат 2019-2023 г.

Внесохме предложения за промени на Правилника, насочени към публичност и отчетност на дейността на Общински съвет и неговите постоянни комисии. В тази точка се предлага създаване на Временна комисия, която да изработи проект за изменение и допълнение на Правилника. Тъй като и други политически партии в предизборните си програми говореха за повече прозрачност, се надяваме, че нашите предложения ще бъдат взети предвид. На сесията в четвъртък с гласуване ще определим: броя на членовете на временната комисия, имената на членовете, срока, в който да се изготви проектът. Тъй като това е по съществото си нормотворческа дейност, се надявам, че наличните юристи сред общинските съветници ще бъдем избрани за членове на комисията.

?Т.11 – Опрощаване на задължения към държавата на К. В. К., жител на община Пловдив, подал молба до Президента на Република България.