Среща за качеството на атмосферния въздух

Във връзка с изпълнение на мерки и дейности от План за действие 2018-2023 г. към „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на община Пловдив“ приета с Решение № 293 на Общински съвет – Пловдив, днес се проведе среща между зам.-кмета , и Елена Найденова от Дирекция „Екология“ от страна на Община Пловдив и Веселка Христамян и Добромира Костова в качеството им на представители на Общински съвет Пловдив.

На нея бяха коментирани предизвикателствата, свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на общината, пред които са изправени местната власт и представителите на общинския съвет. По време на разговора се обсъди възможността да се предостави достъп до създадената гражданска инициатива, свързана с визуализация на данни за качеството на въздуха на територията на града.

Коментираха се съвместни действия при изработването на наръчник за подрастващи, чрез който да се представи по подходящ начин информацията, свързана с опазване чистотата на въздуха. Не на последно място, отчетена бе необходимостта от изготвяне на анализ при разработването на методиката за въвеждане на зона с ниски емисии на територията на общината.

Коментира се и възможността за създаване на граждански съвет, сформиран от представители на местната власт, общински съветници, институции и НПО-та, който да обсъжда и да спомага за реализиране на мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух.