За първи път: УХТ синхронизира програми с бизнеса в Тракия икономическа зона

УХТ синхронизира програми с бизнеса в Тракия икономическа зона

По-силно партньорство между бизнеса и висшето образование вече е
факт, осъществява се вече практически! В прикачен файл е статията на тази
тема, както и снимки от откриването през есента на Центъра за професионално

За първи път: УХТ синхронизира програми с бизнеса в

250 работници от 8 предприятия ще се квалифицират и преквалифицират в
първите месеци на 2020 г. в открития наскоро Център за професионално
обучение ТРАКИЯ в индустриална зона Раковски, част от „Тракия икономическа
зона“ /ТИЗ/. Досега са обучени 30 човека, съобщи за медиите инж. Пламен
Панчев, създател и изпълнителен директор на ТИЗ. Той подчерта, че за успеха
на обучителния процес в Център Тракия голяма заслуга имат Университетът по
хранителни технологии /УХТ/ и Технически университет – София, филиал
Пловдив.

Между УХТ и Клъстер Тракия икономическа зона /КТИЗ/, по инициатива на инж.
Панчев и заместник-ректора по проектна и информационна дейност проф. д.т.н.
инж. Николай Менков, бе сключен договор за стратегическо сътрудничество.
Благодарение на реализирането на това споразумение за първи път в България
реално бе осъществена толкова коментираната в последните години симбиоза
между образованието и бизнеса, посочи инж. Панчев. Специалисти от
Техническия факултет на УХТ разработиха програмите, съобразени с
изискванията на бизнеса, които се прилагат в Центъра за професионално
обучение. Университетът, съобразно нормалния работен и учебен процес,
вътрешния си правилник и националното законодателство, вече командирова
преподаватели и докторанти като лектори в Центъра, които подготвят в момента
работници от различни заводи в ТИЗ.

УХТ обучава в бакалавърски, магистърски и докторски програми в професионални
направления като машинно инженерство, електротехника, електроника и
автоматика, комуникационна и компютърна техника, енергетика, общо
инженерство, хранителни технологии, биотехнологии, туризъм и икономика,
припомня проф. Менков. Именно сключеният договор за стратегическо
сътрудничество с КТИЗ ще помогне за реализацията на завършилите студенти в
производствените предприятия на зоната. Проф. Менков конкретизира и други
ползи от това партньорство: Център Тракия е оборудван с последен модел
експертна техника и съответните софтуерни платформи и симулационни системи
на водещи световни компании като SMC, Schneider Electric, ABB и др. и
ползването на базата от студенти, докторанти и специализанти повишава нивото
на практическото им обучение. Това повишава, разбира се, и квалификацията на
самите преподаватели от университета. Подпомага се също обновяването и
синхронизирането на учебните програми с реалните нужди на индустрията,
популяризира се висшето техническо образование сред учениците от средните
училища и техните родители.

Заедно с Клъстер Тракия икономическа зона в момента разработваме 2
международни учебни проекта с участието на минимум 3 държави, разказа за
новите идеи за сътрудничество проф. Менков. Единият проект е създаване на
иновативно учебно съдържание за програмите за бакалавър и магистър в УХТ,
съобразено с нуждите на бизнеса в ТИЗ. За първи път в България ще се
изработят програми, които ще се съгласуват и адаптират според изискванията
на индустрията, като за тестването им ще се използва Център Тракия.

Другият проект е за научни изследвания, свързани с производствените
предприятия в Тракия икономическа зона. ТИЗ върви в посока за създаване на
среда за стартъпи и заедно с Университета по хранителни технологии бихме
искали да реализираме общ стартъп, допълва инж. Панчев. Той е изключително
благодарен, че в лицето на ръководството на УХТ, ректора проф. инж. Кольо
Динков и заместник-ректора проф. инж. Менков, бизнесът е срещнал доверени
съмишленици и партньори. Създателят на ТИЗ разчита да продължи
сътрудничеството с УХТ, още повече, че има идея Центърът за професионално
обучение ТРАКИЯ да се разшири. В съществуващата в момента база в зона
Раковски да се извършва квалификация и преквалификация на работници, ученици
и студенти в инженерните специалности, а в база в УХТ обученията да са в
технологичните специалности.